Baunevangen

Husorden

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige.

Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.
Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til driftschefen.

Husorden for Baunevangen

Husorden er senest revideret på afdelingsmødet den 26. oktober 2021,

RESTAFFALD:
Afleveres i containere mærket ”Restaffald” placeret i nærområdet.
Restaffald skal emballeres i lukkede plastposer.

Containere må ikke overfyldes, så låget ikke kan lukkes, da det ellers kan tiltrække fugle og ikke mindst rotter.

MADAFFALD:
Madaffald skal efter kommunens anvisning pakkes i grønne specialposer (udleveres af driften) og placeres i containere mærket ”Madaffald”.

AVISER, BLADE & BROCHURER:
Afleveres i grøn aviscontainer placeret i nærområde.

FLASKER OG HUSHOLDNINGSGLAS:
Afleveres i blå flaskecontainer placeret i nærområdet.

BATTERIER:
Små batterier: Afleveres i plastbeholder placeret i kældergangene.
Større batterier: Afleveres på afmærket hylde i affaldsgårdens beboerrum.

LYSSTOFRØR:
Afleveres i affaldsgårdens beboerrum på afmærket plads.

MALING OG KEMIKALIER:
Maler– og kemikalierester skal altid afleveres i affaldsgårdens beboerrum og placeres på de afmærkede hylder. Dette gælder også for tom emballage.

HAVEAFFALD:
Haveaffald afleveres i containeren placeret ved Baunevangens tidligere storskraldsplads imellem PM. og MBA. Placer haveaffaldet så langt tilbage i containeren som muligt. Det giver den bedste udnyttelse af kapaciteten.

Haveaffald skal være i løs vægt, bundet eller i papirposer.

STØRRE AFFALDSENHEDER:
Større affaldsenheder skal afleveres i affaldsgårdens beboerrum, som er tilgængeligt 24 timer i døgnet.

EKSEMPELVIS:
Borde, stole, reoler, senge, havemøbler, havegrill, parasoller, større træ-/plastplader, større gulvtæpper samt sanitet og hårde hvidevarer.

Til brug for transport af større effekter, er der placeret en trækvogn i hver af afdelingens tørregårde. Disse skal straks returneres og fastlåses efter brug. Porten til beboerrummet skal altid forlades aflåst.

Udleveret nøgle passer til beboerrum og trækvogne.

MINDRE AFFALDSENHEDER:
Mindre affaldsenheder placeres på trailer, som er fast opstillet i nærområderne på faste pladser.
Ejendomsfunktionærerne vil løbende afhente og tømme trailerne, og straks returnere dem på deres faste plads.
Når traileren ikke er på pladsen, må der ikke stilles affald på pladsen.

 • Knust glas skal være forsvarligt indpakket og tydeligt mærket “GLAS”.
 • Mindre pap– og papireffekter skal pakkes i klare plastposer/sække.
 • Papkasser skal altid være slået sammen.
 • Mindre effekter indenfor træ, plast, metal og elektronik.

BYGGEAFFALD:
Byggeaffald, som havefliser, beton, nedtagne fliser fra køkken og bad, samt grus og sten må ikke placeres på affaldstrailer eller i beboerrummet. Dette skal altid køres til kommunens containerplads af beboer.

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejer straks meddele dette til ejendomskontoret. Lejeren er forpligtet til at informere ejendomskontoret omkring
opståede skader. Undlades sådan meddelelse kan lejer hæfte for eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse

Antenneanlæg, paraboler og solcellepaneler må ikke opsættes på tage, facader og gavle.

Paraboler må kun opsættes i haver inden for den enkelte boligenhed/rækkehus med en max. diameter på 1,0 meter og en max. top højde på 1,5 meter over terræn. Antenne, paraboler og solcellepaneler, af den ene eller anden art, må ikke opsættes i haverne uden forudgående anmeldelse til Ejendomskontoret/driftschefen, jævnfør Råderetskataloget.

Der må ikke foretages indgreb i ejendommens fællesantenneanlæg. Tilslutning til fællesantenneanlæget må kun foretages med originalkabler og originale stik.

Aske (kold) fra brændeovne skal altid være i en plastikpose og lægges i traileren for
storskrald.

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud
gennem vask og toilet. Bleer, hygiejnebind, avispapir og lignende må aldrig kastes i
toiletkummen.

Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et meget stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte vandhaner kan være lydmæssigt til gene for andre beboere. Når disse gener konstateres, skal man straks kontakte ejendomskontoret, der sørger for at tilkalde ejendommens blikkenslager, for afdelingens regning.

Disse genstande må ikke henstilles i kældergangen, men skal anbringes i beboernes egne
rum.

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på græsplæner, gangstier og fortove.

Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand.

Murværket ved terrasse må ikke filtses, berappes eller males.Ulovligt malede facader kan dog senere filtses af afdelingen, hvis dette er eneste mulighed. Dette for beboers regning. Filtsede overflader som er godkendt efter den tidligere husorden, skal ikke ændres, men
vedligeholdes med nuværende farve.

Brændeovne kan ikke etableres i Baunevangens boliger efter 26. oktober 2021.
Eksisterende brændeovne skal overholde alle gældende regler og forskrifter.

Brændeovne nedtages af afdelingen ved fraflytning.

Reglerne for brug af brændeovne kan ses på Hvidovre Kommunes hjemmeside (Forskrift for
brug af Fastbrændselsovne) eller på ejendomskontoret.

Stien ser således ud: .
https://www.hvidovre.dk/media/wfhp1t3k/br%C3%A6ndeovne-forskrift_for_brug_af_fastbr%C3%A6ndselsovne_i_hvidovre_kommune_web-1.pdf

Drivhuse kan opsættes i haverne og må max. måle 6,4 m2. Højden på drivhus må ikke overstige 1,80 meter over terræn i naboskel, og skal i øvrigt placeres i overensstemmelse med småhusreglementet.

Opførelse af drivhuse skal anmeldes til ejendomskontoret/driftschefen, jævnfør afdelingens Råderetskatalog.

Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til
omgående at rydde op efter sig.

Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes
ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette,
vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet.

Henvendelse om fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig
kontrakt.

Boligbytte i forbindelse med ferie
Alle udlån af boligen er at betragte som fremleje og skal altid ansøges og godkendes af
KAB.

Regelsæt og ansøgningsskema kan ses og hentes på KAB's hjemmeside.

Stien ser således ud:
https://www.kab-bolig.dk/beboer/fremleje-og-boligbytte

Kun haveaffald der kan komposteres, må lægges i containeren for haveaffald.

Haverne skal holdes i ordentlig stand og må ikke bruges til opmagasineringsplads.
Hækkene skal klippes mindst to gange om året, og græsplænerne slås regelmæssigt. Til
det lejede hører begge sider af hækken ud mod vej og sti, og ukrudt skal fjernes til
nærmeste flise eller græskant.

Beboerne har pligt til at renholde fortovet ud for det lejede, idet ansvaret for dettes
renholdelse, snerydning og grusning i glat føre påhviler beboerne.

NB: Se i øvrigt havereglementet.

Havepavilloner og trampoliner må kun benyttes i sommerhalvåret, (1/3 – 31/10).
Disse skal være forsvarligt fastgjort, og nedtages i vinterhalvåret (1/11 – 28/2).

Hegn mellem og omkring de enkelte boligenheder må kun etableres som levende hegn eller i form af klippet hæk i en max. højde af 1,80 meter. Liguster er standard i Baunevangen.

Der må ikke opstilles fast hegn mod skel indenfor det levende hegn. I skel mellem to boligenheder kan der, i en samlet længde af max. 5,50 meter målt fra facade og i en max. højde af 1,80 meter over terræn, etableres et fast hegn enten som bræddehegn eller som flethegn.

Hunde og kattehold er ikke tilladt. Fodring af omstrejfende katte er heller ikke tilladt.

Hunde på besøg i Baunevangen skal altid føres i snor overalt i bebyggelsen. De eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes.

Fodring af fugle, med udlægning direkte på jorden, er pga. rottefare ikke tilladt.

Overnatter der hunde eller katte i kortere perioder, skal dette meddeles ejendomskontoret.

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om det/de
ikke benyttes.

Der må ikke henstilles effekter i fælleskældergangen, da denne anvendes som flugtvej.

Lejer står for den indvendige vedligeholdelse.

Udlejer står for vedligeholdelse af godkendte tekniske installationer.

Vægge må ikke beklædes, men kan malerbehandles. Metode er beskrevet i afdelingens
vedligeholdelsesreglement.

Gulve kan males med diffusionsåben maling, eller belægges med uglaserede klinker/fliser.
Klinke/flisebelægning skal skriftligt ansøges hos driftschef/driftsleder.

Ved nedtagning af skillevægge skal dette skriftligt ansøges hos driftschefen/driftsleder og
efter arbejdets udførelse godkendes. Ejendomskontoret har en oversigt over hvilke vægge
der er bærende, samt vejledning/krav til arbejdets udførelse.

Markiser kan opsættes mod havesiden i hele husets bredde. Opsætning af markiser skal anmeldes til ejendomskontoret/driftschefen jævnfør afdelingens Råderetskatalog.

Markiser skal altid fremstå hele og vedligeholdte.

Anvendelse af støjende maskiner/haveredskaber samt hamren og banken, må kun finde sted i nedenstående tidsrum:

 • mandag - fredag: kl. 09.00 - 19.00
 • lørdag: kl. 09.00 - 16.00
 • søn- og helligdage: kl. 09.00 - 12.00

Ejendommens håndværkere dog undtaget.

Benyttelse af radio- og musikanlæg samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne.

I de sene nattetimer bør der vises særligt hensyn overfor naboer ved at dæmpe ned, så man ikke
forstyrrer andre beboers ønske om nattero.

I særlige tilfælde bør man sikre sig at naboerne er indforstået med “støj” efter kl. 24.00.

Overdækkede terrasser må opføres, men efter kommunens godkendte tegninger som kan udleveres
på ejendomskontort. Overdækkede terrasser skal udføres af åse, spær og sternbræt i træ.

Søjler af galvaniseret rør, eller træstolper på nedstøbte sokler og tagbeklædning af
ufarvet glasfiber/bølgeplader. Overdækket terrasse skal opføres i en afstand af 3,05 m fra
bygningens haveside og i en bredde af 3,25 meter. Højden fra terræn til overkant af søjler skal være 2,30 meter. Opførelse af overdækkede terrasser, udhuse og drivhuse skal før opførelse anmeldes til ejendomskontoret/driftschefen jævnfør afdelingens Råderetskatalog. Arbejdet kan evt. også kræve kommunens godkendelse.

Parkering af biler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Kortvarig af- og pålæsning langs kantsten er dog tilladt.

Følgende biler må ikke parkeres på afdelingens parkeringspladser, men henvises til kommunens parkeringsarealer udenfor afdelingen:

 • Last- og varebiler med tilladt totalvægt på 3.500 kg. og derover.
 • Last-, vare- og personbiler på gule plader.
 • Biler der er længere end 5,80 m.

Campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet.
Dog må campingvogne henstilles på parkeringspladserne i indtil 2 dage uden særlig tilladelse.

Standardtrailere med maximale mål (ladlængde 2,60 m., ladbredde 1,30 m., ladhøjde 0,50 m.), indregistreret i beboers navn, må kun parkeres på afmærkede pladser i boligområdet.

Trailere må ikke være reklamedekorerede. Ved parkering, skal trailer være overdækket med presenning. Trailere med fast overbygning må ikke placeres i boligområdet.

Motorcykler skal parkeres på anviste pladser i boligområdet.

Ovenstående gælder ikke for afdelingens håndværkere i dagtimerne.

Motorkørsel på afdelingens fortove, stier og grønne område er af sikkerhedshensyn ikke tilladt.

Af hensyn til børnenes sikkerhed skal der køres forsigtigt på boligvejene.

Der findes et særligt råderetsreglement for Baunevangen, som beskriver, hvilke forbedringer og
boligændringer du må udføre i og udenfor din bolig.

Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område.

Beboerne skal selv sørge for, at vinduerne i lejlighederne og dertil hørende kælderrum er forsynet
med hele ruder. Døre der er forsynet med dørpumpe eller smæklås, skal være lukkede og må ikke
holdes åben ved anbringelse af sten træstykker eller lignende.

Der må ikke opføres udestuer.

Regler for opførelse, størrelse og placering af udhuse i Baunevangen.

 • Udhuse må max. være 10 m².
 • Afstanden til andre bygninger skal mindst være 2,5 m.
 • Skal placeres min. 1 m fra alle skel.
 • Må max. være 1,8 m højt i skel. (Da højden på udhuset er beskrevet i skel, kan udhuset, når
  det etableres en meter fra skel, være 2 m).
 • Udhuset må max. være 2,5 m højt. Hvor udhuset er 2,5 m højt, skal der være en afstand på
  2,5 m fra skel.
 • Udhusets taghældning skal være ensidig.
 • Placeres med størst muligt hensyn til nabo.
 • Bygningen skal beklædes med nyt lodret profileret træbeklædning.
 • Tag beklædes med plast trapezplader, tagpap eller Ondoline.
 • Beklædning kan males i naturfarver.

Tegning over placering af udhuse kan hentes på ejendomskontoret eller her på hjemmesiden. Ansøgning med
målfast tegning over bygning, placering samt materialevalg fremsendes til driftschefen.
Arbejdet må først påbegyndes, når der er modtaget godkendelse fra driftschefen. Det
færdige arbejde skal besigtiges og godkendes af driftschef/driftsleder.
Hvis bygning opføres uden ovenstående godkendelser, kan bygningen kræves fjernet for
lejers regning.

Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge
boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på
anden måde er dækket ind..

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på
indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller
radiatorsprængninger..

Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring..

Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at
det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt.
Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig
besked om det.

Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette
ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at
holde boligen under opsyn.

Er radiatorerne ikke udstyret med termostat, bør de aldrig være lukket helt i vintertiden, hvis
vinduer i værelset er åbne. Det skyldes risiko for frostsprængninger.

Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de
øvrige beboere tilgodeses.

Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder
fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret.

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og
der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes.

Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom,
ellers kan der komme fugtskader på væggen.

TOP