Baunevangen

Vedligeholdelsesreglementet

Baunevangens vedligeholdelsesreglementet er vedtaget af beboerne på afdelingsmødet.
Reglementet indeholder reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand boligen skal afleveres når du flytter. Man skal være opmærksom på at vedligeholdelsesreglementet er et regelsæt, som løbende tilpasses til udviklingen og de enkelte forhold i Baunevangen.

Vedligeholdelsesordningen – kort fortalt
Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Ved fraflytning gennemfører selskabet en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men boligselskabet overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Vedligeholdelsesreglement Model A: normalistandsættelse

Revideret og godkendt på afdelingsmødet 2014

1. Reglernes ikrafttræden
Med virkning fra den 12. marts 2014 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

2. Ændring af lejekontrakten
Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

1. Boligens stand

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.
>
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

2. Syn ved indflytning
I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

3. Indflytningsrapport
Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflyt-ningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

4. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger
Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5.
Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

1. Lejerens vedligeholdelsespligt
Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

2.
Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

3. Særlig udvendig vedligehol-delse
Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

4.
Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

5. Udlejerens vedligeholdelses-pligt
Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskift-ning af punkterede ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

6.
Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.

7.
Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

8. Anmeldelse af skader
Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

1. Normalistandsættelse ved fraflytning
Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig
a) hvidtning eller maling af lofter og overvægge
b) maling eller tapetsering af vægge
c) rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

2.
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

3. Misligholdelse
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

4.
Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

5. Ekstraordinær rengøring
Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

6. Undladelse af normalistandsættelse
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

7. Syn ved fraflytning
Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

8. Fraflytningsrapport
Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er mislig-holdelse eller betales af udlejeren.

9.
Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

10. Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

11. Endelig opgørelse
Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af mislig-holdelse specificeres og sammentælles.

12
I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

13. Arbejdets udførelse
Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranled-ning.

14. Istandsættelse ved bytning
Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

1.
Haver vedligeholdes af lejer, så de fremtræder pæne og velvedligeholdte.

Lejer klipper også den udvendige side af hækken og udfører glatførebekæmpelse uden for egen bolig.

Plantning af træer må kun ske i en afstand af 4 m. fra bygninger. Der må ikke plantes træer og buske, der har en færdig højde over 3 m.
Træer må ikke være til gene for naboer.

1. Stuer, værelser og entré Vægbehandling
Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med tapet og malet med acrylplastikmaling. Rutex anvendes som standard, men glasfilt og standart glasvæv kan forekomme.

Vedligeholdes med følgende tapet- og malingtyper:
Tapetsering: Rutex, tapet standard glasvæv og glasfilt.
Opsætning skal foregå uden overlæg. Væggene skal afrenses for gammelt tapet, spartles og afslibes inden opsætning af tapet.

Ved anvendelse af standard glasvæv og glasfilt, skal væggene afrenses, fuldspartles og slibes. Opsætning af alle former for vægbeklædning skal være håndværksmæssigt korrekt udført.

Maling af vægge: Acrylplastikmaling Flutex 5

Dog må følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger ikke benyttes: Glasvæv med spcielle mønstre, strukturtapet, hessian, strukturmaling, panelplader /træ – plast – kork eller lign.

2. Stuer, værelser og entré Loftbehandling
Afvaskning, udspartling med sandspartelmasse, plet-grunding og maling med acrylplastmaling som Flutex 5.
Ved opsætning af glasfilt, skal lofter afrenses/vaskes, fuldspartles med sandspartelmasse og slibes.
Loftbehandling skal være håndværksmæssigt korrekt udført.
Lofterne må ikke beklædes med træ, gibs o,l uden særlig tilladelse fra KAB.

3. Køkken vægbehandling
Køkken beklædes som standard med glasfilt eller standard glasvæv, på flader der ikke er flisebeklædt Her må ikke anvendes Rutex ellers som under
punkt 1.

4. Køkken loftbehandling
Som under punkt 2.

5. Badeværelse vægbehandling
Hvor der ikke er fliser, er væggene behandlet med Dæksoplast 25 vådrumsmalingssystem eller tilsvarende. Der må kun vedligeholdes med dette malingsystem.

Hvor der er fliser, er overvægge og loft malerbehandlet som ovenfor nævnt.

6. Badeværelse loftbehandling
Som under punkt 5

7. Træværk
Træværk er overfladebehandlet med acrylplastikmaling svarende til interiør 50.

Behandling af malede overflader: Afvaskning, slibning, udspartling med acryl spartelmasse, slibning, grunding og maling med acryl plastikmaling interiør 50 på vandbasis.

Vinduer er udført i træ/aluminium i farven hvid.

8. Inventar
Køkkenelementer og skabslåger i entre.
Som under punkt 7.

1. Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge i pæn stand hvilket dog ikke er ensbetydende med, at de er nyistandsatte.

Lofter fremstår velvedligholdt, ensartet og dækkende, normalt i farven hvid. Vægge kan fremstå med enten tapet eller malede overflader på glasvæv/rutex.

Vægge i badeværelse kan fremstå med fliser og malede overvægge, eller glasvæv med malede overflader.
Der kan forekomme små huller i fliser efter ophæng.

2.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

Gulvene kan derfor have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper eller ligende. Mindre ridser og misfarvninger kan forekomme.

Gulvene kan fremstå med klar/mat lak, sæbebehandlet eller oliebehandlet. Endvidere kan gulvene være ludbehandlet. Der må ikke anvendes lak med hvid/lud farve.

Træværk kan have farveforskel i samme rum, da der kun males træværk, hvor dette har været misligholdt.
Træværk fremstår med malet overflade.

3. Slid og ælde
Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

4. Farvevalg
Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.
Dog skal helhedsindtrykket være pænt.

Tilflytteren må acceptere, at der på det malede træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag.

5.
Køkkenbordsplader kan fremstå i formica eller træ.

Som standard er der indbygget skabe i entreen / soveværelse.


Vedligeholdelsesreglement: Kælder

Vedtaget på afdelingsmødet 2016

1. Reglernes ikrafttræden
Med virkning fra den 10. marts 2016 er dette vedligeholdelsesreglement vedrørende kældelokaler vedtaget i Baunevangen.

2. Ændring af lejekontrakten
Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Lejer står for den indvendige vedligeholdelse.
Lejer hæfter for mislighold (dog ikke skader opstået ved udefra indtrængende vand).
Udlejer står for vedligeholdelse af godkendte installationer (el, vand, afløb, varme).
Kælder indgår ikke i A-ordning.

1. Reglernes ikrafttræden
Med virkning fra den 10. marts 2016 gælder dette
vedligeholdelsesreglement vedrørende kældre.

2. Behandling af vægge
Kælderens vægge vil, på grund af beliggenheden
under jordhøjde, have en hvis fugtvandring og derfor
skal der ved malingsbehandling benyttes silikatmaling, både som grunder og som færdigbehandling.
Denne malingstype er diffusionsåben, hvilket betyder at fugt ikke bliver spærret inde i væggen, men kan
komme ud til overfladen og fordampe væk. Derved
undgås at skabe grobund for skimmelvækst.
Behandlingsvejledning kan rekvireres hos alle
producenter.

3. Behandling af gulve
Som gulvbelægning må kun benyttes uglaserede fliser
eller klinker. Maling med et diffusionsåbent materiale
er også tilladt.
Klinke/flisebelægning skal skriftligt ansøges hos
driftschef/driftsleder.
Gulve må males efter samme principper som vægge.

4. Behandling af træværk
Træværk males med alkydmaling glans 25.

5. Ændringer i kældre
Alle ændringer som ønskes foretaget i kældrene skal
ansøges hos driftschef/driftsleder og senere
godkendes.
Retningslinjer for nedtagelse af bærende vægge kan
rekvireres hos ejendomskontoret.

6. Ændringer i fælles kældergang
Der må ikke foretages ændringer i afdelingens
fællesgange. Dog kan der foretages fælles maling af
vægge og gulv efter aftale med driftschef/driftsleder.

TOP